...

லெப்டினன்ட் தமிழ்வீரன்

பாலசுப்பிரமணியம் பாலரூபன்
, கிளிநொச்சி
இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்